Convertible Brands

ALGEMENE 
VOORWAARDEN

Tadaam! De Kleine Lettertjes. Veel plezier!

Artikel 1. Definities

 • Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

 • Onder CONVERTIBLE BRANDS wordt verstaan: CONVERTIBLE BRANDS, zijnde degene die de opdracht voor de werkzaamhe- den heeft aanvaard.

 • Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtge- ver aan CONVERTIBLE BRANDS om tegen betaling werkzaamhe- den te verrichten.

 • Onder werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen CONVERTIBLE BRANDS ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebe- langen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maakt en/of onderneemt.

 • Onder offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

  Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, over- eenkomsten en werkzaamheden van CONVERTIBLE BRANDS, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenge- komen.

 2. Afwijkingen en uitzonderingen op deze voorwaarden alsmede eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden voor het verlenen van opdrachten maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover bei- de partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Voorwaarden, bedingen etc. van en met agenten, vertegenwoor- digers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden CONVERTIBLE BRANDS slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Zouden niettemin de voorwaarden van opdrachtgever van toepassing blijken te zijn, tezamen met de voorwaarden van CONVERTIBLE BRANDS, dan zal opdrachtgever geacht worden afstand te hebben gedaan van elke bepaling in diens voorwaar- den welke in strijd is met de voorwaarden van CONVERTIBLE BRANDS c.q. verplicht zijn op eerste verzoek schriftelijk te bevestigen dat de opdrachtgever van de toepasselijkheid van dergelijke bepalingen afstand heeft gedaan.

Artikel 3. Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. Herroeping door CONVERTIBLE BRANDS van elk vrijblijvend aanbod zal tot 48 uur na de aanvaarding kunnen plaatsvinden.

2. De in elke offerte aangeboden diensten en prijzen berusten steeds op een inschatting van de werkelijkheid en zijn in die zin niet bindend voor CONVERTIBLE BRANDS. Als toegestane mar- ges geldt hetgeen hierna in deze voorwaarden is vermeld over afwijkingen en overschrijdingen.

3. De offertes van CONVERTIBLE BRANDS zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtge- ver staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie en staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Desgevraagd zal CONVERTIBLE BRANDS voor de aanvang van de werkzaamhe- den een offerte aan de opdrachtgever voorleggen ter goedkeu- ring. De overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat

de opdrachtgever de door CONVERTIBLE BRANDS uitgebracht

offerte schriftelijk accepteert.
4. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermij-

delijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal CONVERTIBLE BRANDS de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten, doch in ieder geval binnen twee weken nadat de afwijkingen door CONVERTIBLE BRANDS zijn geconstateerd.

5. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsri- sico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

6. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling.

7. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten CONVERTIBLE BRANDS niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling te weigeren.

8. Ontwikkeling van websites, multimedia toepassingen, commu- nicatie -en/ of reclame-uitingen dienen te worden gezien als een inspanningsovereenkomst en niet als een resultaatover- eenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon

Algemene voorwaarden Convertible Brands | 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
Van toepassing op CONVERTIBLE BRANDS Handelende onder de naam CONVERTIBLE BRANDS Hierna te noemen ‘CONVERTIBLE BRANDS’.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

c

worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie worden derhal- ve aan opdrachtgever doorberekend.

 1. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 2. Indien een opdracht uitblijft, behoudt CONVERTIBLE BRANDS zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatie- kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten van ingescha- kelde derden alsmede exclusief eventuele verzend-, transport- en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2. Indien tussen de aanvaarding en de levering van enige dienst zich prijswijzigingen hebben voorgedaan waarop CONVERTI- BLE BRANDS redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, zoals een prijswijziging van de toeleveranciers van CONVERTIBLE BRANDS, loonsverhoging van het personeel en/of zich andere omstandigheden hebben voorgedaan die kostprijsverhogend werken, dan is CONVERTIBLE BRANDS gerechtigd deze wijzi- gingen door te berekenen aan de opdrachtgever. CONVERTIBLE BRANDS is te allen tijden bevoegd prijsverhogingen door te voeren waartoe zij op grond van wettelijke bepalingen verplicht of bevoegd is.

 3. Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen Al- gemene voorwaarden werk modellen, kopij, informatiedragers, eigen videomateriaal e.d. door opdrachtgever zijn overgelegd, is CONVERTIBLE BRANDS niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overgelegd.

 4. Indien eventueel ingeschakelde derden zich bedienen van algemene voorwaarden die afwijken van de onderhavige voorwaarden van CONVERTIBLE BRANDS, dan heeft CONVER- TIBLE BRANDS het recht om deze afwijkende voorwaarden toe te passen op de diensten die met behulp van deze derden aan de opdrachtgever worden geleverd. Bedoelde voorwaarden zullen na een mededeling daarover van CONVERTIBLE BRANDS geacht worden deel uit te maken van de onderhavige voorwaar- den.

 5. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar CONVERTIBLE BRANDS is gevestigd. Zodra aan de opdracht- gever is bericht, dat de voor hem bestelde zaken voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem

  te worden afgenomen, bij gebreke waarvan CONVERTIBLE BRANDS het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op scha- devergoeding.

 6. Indien opdrachtgever de zaken niet binnen de hiervoor ge- noemde termijn afneemt, komen alle schaden aan de zaken, voor zover deze niet door de verzekeraar van CONVERTIBLE BRANDS worden gedragen, voor rekening van de opdrachtge- ver.

 7. Alle betalingen zullen door de opdrachtgever worden gedaan op een door CONVERTIBLE BRANDS aan te wijzen rekening alsmede op de door haar aangegeven datum.

Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen

1. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden, ook al is de termijn voor herroeping van de offerte nog niet verstreken.

2. Wijzigingen in de opdracht, nadat de opdracht is verstrekt, zul- len door de opdrachtgever zo tijdig mogelijk en schriftelijk aan CONVERTIBLE BRANDS worden meegedeeld. Niet of niet tijdig door de opdrachtgever ontvangen mededelingen blijven buiten beschouwing en laten de oorspronkelijk opdracht ongewijzigd in stand. Pas na schriftelijke bevestiging van ontvangst en van de acceptatie van de wijziging is deze bindend voor CONVERTIBLE BRANDS.

3. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzi- gingen in de opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

4. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aangegeven tijdstippen voor het verlenen van enige dienst door CONVERTIBLE BRANDS worden overschreden.

5. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht (onderhoud websites, hosting) worden ge- acht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

Artikel 6. Relatiebeheer

1. CONVERTIBLE BRANDS maakt van alle besprekingen op locatie met de opdrachtgever een besprekingsverslag, tenzij anders is overeengekomen.

2. In geval van telefonisch contact wordt alleen een besprekings- verslag gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van CONVERTIBLE BRANDS aanleiding geeft.

3. Als de opdrachtgever naar aanleiding van een besprekingsver- slag niet binnen vier werkdagen na toezending heeft gerea- geerd, wordt de inhoud van het verslag als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en CONVERTIBLE BRANDS aan de inhoud ervan gebonden.

4. CONVERTIBLE BRANDS zendt de besprekingsverslagen naar de contactpersoon met wie de bespreking heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van CONVERTIBLE BRANDS redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit,
is CONVERTIBLE BRANDS gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever aan derden opdracht te geven om bepaalde goederen of diensten te leveren of anderszins

ter beschikking van CONVERTIBLE BRANDS te stellen, zulks uitsluitend in overleg en na voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever.

Artikel 8: Bijzonderheden ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden
1. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform hetgeen met

de opdrachtgever omtrent de uitvoering is overeengekomen. Indien dat door CONVERTIBLE BRANDS en/of de opdrachtgever noodzakelijk wordt geacht in het belang van een goede uitvoe- ring is het steeds mogelijk daarvan af te wijken in overleg met en na goedkeuring van de andere partij.

2. Inzake dergelijke afwijkingen wordt de andere partij tijdig geïn- formeerd. Verzuim van CONVERTIBLE BRANDS om opdracht-

Algemene voorwaarden Convertible Brands | 2/6

c

gever te informeren betekent niet dat de opdracht niet naar behoren is uitgevoerd. Alleen werkzaamheden die niet geacht kunnen worden de uitvoering te betreffen van hetgeen is over- eengekomen vallen buiten de opdracht, behoudens toepassing van hetgeen hierna in het volgende lid is vermeld.

3. Het is opdrachtgever steeds toegestaan om buiten de opdracht vallende werkzaamheden door CONVERTIBLE BRANDS te laten verrichten, indien die aanvullend zijn overeengekomen, monde- ling of schriftelijk. Alleen voor een aanvullende opdracht inzake werkzaamheden die met CONVERTIBLE BRANDS gebruikelijk via een standaardmodel worden overeengekomen, is een schrif- telijke overeenkomst volgens dat model vereist.

Artikel 9. Betaling en betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaal- de, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.

 2. CONVERTIBLE BRANDS draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukke- lijk schriftelijk is uitgesloten.

 3. CONVERTIBLE BRANDS is, ongeacht de overeengekomen beta- lingsconditie(s), gerechtigd bij twijfel aan de tijdige betaling aan CONVERTIBLE BRANDS, zulks uitsluitend ter beoordeling van laatstgenoemde en ongeacht de grond voor een dergelijke twijfel, tot zekerheid voor de betaling een door CONVERTIBLE BRANDS te accorderen bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen en/of de betaling vooruit van één of meer voorschotten.

 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens CONVERTIBLE BRANDS voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebre- kestelling vereist is – de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6: 119a BW over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn.

 5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdracht- gever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook als het de kosten van een advocaat betreft die de geliquideerde proceskosten te boven gaan. Het bestaan van deze facturen en de overlegging van een fotokopie aan de opdrachtgever zal gelden als bindend bewijs dat deze kosten verschuldigd zijn. Ongeacht de werkelijk ge- maakte kosten is terzake de buitengerechtelijke incasso van een vordering steeds minimaal 10% van het betrokken factuurbe- drag als vergoeding verschuldigd met een minimum van

  € 100,- per factuur.

 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds

  eerst ter voldoening van de verschuldigde renten en kosten en daarna pas ter voldoening van het factuurbedrag dat het langst openstaat, zelfs als de opdrachtgever bij de betaling aangeeft daarmee een andere factuur te willen betalen.

 7. De verplichting tot betaling van bedragen die CONVERTIBLE BRANDS voor haar diensten in rekening heeft gebracht is niet verrekenbaar met een vordering die de opdrachtgever meent te hebben op CONVERTIBLE BRANDS terzake van schadever- goeding. Een eventuele vordering terzake schadevergoeding is alleen dan pas verrekenbaar als de schade en de door CON- VERTIBLE BRANDS te betalen vergoeding in onderling overleg bindend door partijen zijn vastgesteld.

Artikel 10. Opschorting, staking en ontbinding

1. CONVERTIBLE BRANDS is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdracht- gever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie en/of de betaling van de verlangde voorschotten.

2. Bovendien is CONVERTIBLE BRANDS gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoor- lijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met CONVERTIBLE BRANDS gesloten overeenkomst voortvloeien, waaronder de betalingsverplichting, de verplichting om CON- VERTIBLE BRANDS adequaat te informeren over de wensen van de opdrachtgever, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij het stilleggen of de liquidatie van diens bedrijf.

3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsver- plichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is CONVERTIBLE BRANDS alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de op- drachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door CONVERTIBLE BRANDS gederfde inkomsten.

Artikel 11. Levertijden

Eventueel opgegeven tijdstippen waarop een dienst mag worden verwacht gelden uitsluitend bij benadering. Ongeacht wat ten aanzien van tijdstippen nader is overeengekomen geeft het niet tijdig verlenen van een overeengekomen dienst de opdrachtge-
ver nimmer enig recht op schadevergoeding. Ontbinding van de overeenkomst op die grond is slechts mogelijk nadat CONVERTIBLE BRANDS na een ingebrekestelling veertien dagen in verzuim is gebleven om de verschuldigde dienst te leveren.

Artikel 12. Zorgplicht

1. CONVERTIBLE BRANDS zal bij het verrichten van de werkzaam- heden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldig- heid in acht nemen bij het verlenen van de diensten waarvoor de opdrachtgever CONVERTIBLE BRANDS heeft ingeschakeld. Tenzij CONVERTIBLE BRANDS enig resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk heeft gegarandeerd is CONVERTIBLE BRANDS slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis.

2. In het bijzonder draagt CONVERTIBLE BRANDS – ervan uitgaan- de dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de vormgeving en uitvoering van de com- municatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoe- ning ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

3. Tevens draagt CONVERTIBLE BRANDS zorg voor de geheim- houding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan CONVERTIBLE BRANDS ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

4. Tenzij daartoe door CONVERTIBLE BRANDS voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke

Algemene voorwaarden Convertible Brands | 3/6

c

uitingen van CONVERTIBLE BRANDS, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtge- ver zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

5. Beide partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hem/haar ingeschakelde derden.

Artikel 13. Reclames, klachten en bewijs

 1. Terzake van tekortkomingen die direct kunnen worden opge- merkt moet de opdrachtgever terstond nadat CONVERTIBLE BRANDS de door hem verrichte werkzaamheden aan de op- drachtgever heeft geleverd of voorgelegd, schriftelijk reclame- ren.

 2. Ter zake van tekortkomingen die niet direct kunnen worden op- gemerkt dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd konden worden.

 3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij CONVER- TIBLE BRANDS worden ingediend.

 4. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke recla- me niet opgeschort.

 5. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

 6. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft CONVERTI- BLE BRANDS de keuzen tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 7. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van CONVERTIBLE BRANDS beslissend.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

 1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die CONVERTIBLE BRANDS aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover de derde CONVER- TIBLE BRANDS effectief vrijwaart. CONVERTIBLE BRANDS
  zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever zal alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden, om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

 2. De opdrachtgever vrijwaart CONVERTIBLE BRANDS tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van het materiaal en/of gegevens dat CONVER- TIBLE BRANDS van de opdrachtgever heeft ontvangen om door CONVERTIBLE BRANDS te worden gebruikt voor de vervaar- diging van communicatie-uitingen en van alle andere materi- alen en/of gegevens, die aan hem door de opdrachtgever zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van CONVERTIBLE BRANDS ex artikel 12 van deze voorwaarden.

 3. Voor sitehosting door derden door bemiddeling van CONVERTI- BLE BRANDS is CONVERTIBLE BRANDS nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de desbe- treffende hosting partij verstrekte garantie.

Artikel 15. Aansprakelijkheid voor schade

1. De totale aansprakelijkheid van CONVERTIBLE BRANDS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeen- komst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maxi- maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) verminderd met de out-of-pocket kosten terzake het geleverde. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurover- eenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) over de laatste 12 maanden, teruggerekend vanaf het moment van de aansprakelijkstelling. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan

€ 5.000,- (vijf duizend Euro).
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke

kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de presta- tie van CONVERTIBLE BRANDS aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden; redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

3. CONVERTIBLE BRANDS is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

4. De totale aansprakelijkheid van CONVERTIBLE BRANDS
voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan hetgeen waartoe opdrachtgever verzekerd is, en bij afwezigheid van dekking beperkt tot hoogstens € 20.000,- (twintigduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

5. Het voorafgaande is eveneens van toepassing indien opdracht- gever stelt dat schade is geleden als gevolg van een onrecht- matige daad waarvoor CONVERTIBLE BRANDS aansprakelijk
is, onverminderd de mogelijkheid dat er geen enkele aanspra- kelijkheid bestaat wegens het feit dat de onrechtmatige daad
is gepleegd door een ondergeschikte of hulppersoon van wie CONVERTIBLE BRANDS voor de uitvoering van een overeen- komst gebruik heeft gemaakt als bedoeld in de artikelen. 6:170, 6:171 of 6:172 BW en de betreffende daad onder zodanige om- standigheden is gepleegd dat CONVERTIBLE BRANDS daarvoor wegens het bepaalde in die wetsartikelen niet aansprakelijk is.

6. Aansprakelijkheid van CONVERTIBLE BRANDS voor indirecte scha- de, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7. In alle genoemde gevallen rust op CONVERTIBLE BRANDS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.

8. Het genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CONVERTIBLE BRANDS, tenzij het opzet of grove schuld betreft van niet-leidinggevende ondergeschikten en andere niet-leidinggevende hulppersonen. In laatstgenoemd geval gel- den onverminderd de beperkingen van aansprakelijkheid, welke hiervoor in dit artikel zijn overeengekomen.

Algemene voorwaarden Convertible Brands | 4/6

c

 1. De aansprakelijkheid van CONVERTIBLE BRANDS wegens toe- rekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever CONVERTIBLE BRANDS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en CONVERTIBLE BRANDS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrij- ving van de tekortkoming te bevatten, zodat CONVERTIBLE BRANDS in staat is adequaat te reageren.

 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoe- ding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CONVERTIBLE BRANDS meldt. Aanspraken van opdrachtgever op grond van dit artikel dienen in ieder geval binnen zes maanden na het ontstaan

  van de schade bij CONVERTIBLE BRANDS te zijn ingediend, bij

  gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 3. CONVERTIBLE BRANDS aanvaardt geen enkele aansprake-

  lijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, als- mede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan CONVERTIBLE BRANDS zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

Artikel 16. Overmacht

 1. CONVERTIBLE BRANDS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opge- schort. Indien één der partijen door overmacht haar verplich- tingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 kalenderdagen, terwijl vaststaat dat de overmachtssituatie langer dan 60 dagen zal duren, zijn beide partijen bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat er

  in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat. Zolang van het recht tot beëindiging geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waar- van de nakoming die door tijdelijke overmacht werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

 3. Indien CONVERTIBLE BRANDS bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerech- tigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 4. Onder overmacht wordt ten dezen onder meer verstaan: sta- king, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij CONVERTIBLE BRANDS hetzij bij zijn opdrachtnemers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede het plotseling uitvallen van bepaalde media, vertraging of uitblijven van levering door CONVERTIBLE BRANDS, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 17. Intellectueel eigendom

1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom

beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij CONVERTIBLE BRANDS voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

2. Alle intellectuele eigendomsrechten, voortvloeiende uit de werkzaamheden van CONVERTIBLE BRANDS, zullen bij CON- VERTIBLE BRANDS (blijven) berusten (tenzij anders overeen- gekomen in de offerte). Dit geldt tevens voor rechten op en eigendom van materialen voorzover CONVERTIBLE BRANDS de maker van bedoelde materialen is c.q. de uit dit makerschap voortvloeiende positie heeft van rechthebbende. Deze rechten en materialen kunnen evenwel door opdrachtgever vrij worden gebruikt, op de wijze zoals overeengekomen in de offerte (li- centie). Indien CONVERTIBLE BRANDS dat verlangt, dan zullen deze rechten en materialen door de opdrachtgever worden overgenomen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de opdrachtgever aan CONVERTIBLE BRANDS verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal CONVERTIBLE BRANDS voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

3. Van bovenbedoelde licentie van opdrachtgever is uitgesloten het gebruik van producties en materialen (voortvloeiend uit de werkzaamheden) voor televisieuitzendingen en uitzendingen via internet (lineaire uitzendingen). Deze rechten blijven in beginsel bij CONVERTIBLE BRANDS rusten, tenzij anders over- eengekomen tussen opdrachtgever en CONVERTIBLE BRANDS.

4. CONVERTIBLE BRANDS behoudt altijd het recht op betaling van kabelgelden, uitkeringen van instanties als Buma/Stemra en dergelijke. CONVERTIBLE BRANDS zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeen- stemming met de regeling van aansprakelijkheid van artikel

15 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdracht- gever is verplicht in geval van een vordering van een derde CONVERTIBLE BRANDS binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/ of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is. De opdrachtge- ver is tijdens de looptijd van een overeenkomst niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardig- de dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

5. CONVERTIBLE BRANDS heeft – tenzij zulks bij opdracht uitdruk- kelijk schriftelijk anders is overeengekomen – het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren/gebruiken met betrekking tot opdrachten voor derden. CONVERTIBLE BRANDS heeft voor promotionele doeleinden het recht om, van het uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project, foto’s of andere afbeeldin- gen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te ma-

Algemene voorwaarden Convertible Brands | 5/6

c

ken. Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto’s of illustraties, dan blijft het beeldrecht altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is opdrachtgever derhalve nimmer toegestaan het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Bij hergebruik dient opdrachtgever te allen tijde contact op te nemen met CONVERTIBLE BRANDS.

6. De opgave van de relevante gegevens en de afdracht van gelden aan collectieve rechtenorganisaties (zoals maar niet beperkt tot Buma/Stemra) in verband met de openbaarmaking en exploitatie van content dat in opdracht van opdrachtgever is geproduceerd door CONVERTIBLE BRANDS, komt voor verant- woordelijkheid en rekening van opdrachtgever.

Artikel 18. Aard en duur van de overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt
  de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de overeen- komst zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.

 2. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honore- ringsafspraak met CONVERTIBLE BRANDS na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

Artikel 19. Gevolgen einde overeenkomst

 1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde van een overeenkomst als gevolg van de be- staand hebbende relatie bij CONVERTIBLE BRANDS bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdracht- gever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdracht- gever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan, onverminderd het in art. 17. bepaalde omtrent materia- len en rechten waarvan CONVERTIBLE BRANDS de maker is cq waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij CONVERTIBLE BRANDS of de in art. 17 bedoelde derden berusten.

 2. In alle gevallen, waarin een overeenkomst tussen opdrachtge- ver en CONVERTIBLE BRANDS eindigt, ingevolge enige bepa- ling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 20. Overdracht rechten en plichten

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

 2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderne- ming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze
  en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtin- gen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 21. Detachering

1. Indien personeel van CONVERTIBLE BRANDS bij opdrachtgever wordt gedetacheerd is opdrachtgever verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.

2. Bij detachering is opdrachtgever gehouden voor het bij hem te werk gestelde personeel een verzekering af te sluiten voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval.

3. Opdrachtgever is gehouden, indien een bedrijfsongeval plaats- vindt waarbij personeel van CONVERTIBLE BRANDS is betrok- ken, zorg te dragen voor een deugdelijke ongevalsrapportage.

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de vei- ligheidseisen op ieder werk van opdrachtgever, waar personeel van CONVERTIBLE BRANDS wordt ingezet.

5. CONVERTIBLE BRANDS is niet aansprakelijk voor diefstal én/ of verduistering van waardevolle materialen door gedetacheerd personeel.

Artikel 22. Privacy

Indien persoonsgegevens worden verzameld in opdracht van op- drachtgever, zal opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor een zorg- vuldige en correcte naleving van de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel ‘GDPR’). Indien nodig sluiten partijen een verwerkersovereenkomst, waarbij opdrachtgever de verantwoordelijke is en CONVERTIBLE BRANDS de verwerker. Opdrachtgever vrijwaart CONVERTIBLE BRANDS van aanspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of van derden terzake.

Artikel 23. Gevolgen nietigheid
Indien enige bepaling van deze voorwaarden of van de overeen- komst nietig is dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepa- lingen van de overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervan- ging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 24. Wijzigingen voorwaarden
1. CONVERTIBLE BRANDS is bevoegd wijzigingen aan te brengen

in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in

werking op het aangekondigde tijdstip van de inwerkingtreding. 2. CONVERTIBLE BRANDS zal de gewijzigde voorwaarden tijdig

aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medege- deeld.

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en

op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden ge-

sloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daar- van een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin CONVERTIBLE BRANDS gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

© najaar 2019

Algemene voorwaarden Convertible Brands | 6/6

c

Our Latest Work

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis.

Let’s Start Something new
Say Hello!

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis.